Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Amerikai Szabadkőműves Államok képes leírás - Titkos társaságok, Összeesküvés elmélet.tlap.hu
részletek »

Amerikai Szabadkőműves Államok - Titkos társaságok, Összeesküvés elmélet.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: osszeeskuveselmelet.tlap.hu » Amerikai Szabadkőműves Államok
Keresés
Találatok száma - 5 db
A Bush-kormány tiltott számítógépes megfigyelést...

A Bush-kormány tiltott számítógépes megfigyelést...

A Bush-kormány tiltott számítógépes megfigyelést folytat? Annak ellenére, hogy az amerikai Kongresszus kilenc hónapja leállított egy Pentagon által kifejlesztett számítógépes megfigyelési programot, a Bush-kormány továbbra is folyamatosan átfésüli a személyes nyilvántartásokat gyanús tevékenység után kutatva - jelezte egy kongresszusi beszámoló.

A mormonok és szabadkőművesek rövid kapcsolata...

A mormonok és szabadkőművesek rövid kapcsolata...

Az utóbbi néhány évben számos, viszonylag új vallási csoport képviselői és hittérítői jelentek meg Kelet-Európa országaiban, így Magyarországon is. Közülük a Mormon Egyház az egyik legsikeresebb csoport, amely nemcsak hazánkban, hanem az egész világon rendkívül dinamikusan fejlődő közösséget épít. Ennek ellenére még mindig nem egyértelmű megítélésük még a vallás szülőhazájában, az Egyesült Államokban sem, és fennállásuk második évszázadának közepén is éles teológiai, társadalmi és gazdasági támadások kereszttüzében kell igazolniuk létük és hitük jogosságát. A jelen dolgozat egy, a vallás születésétől kezdve állandóan megújuló vita hátterét kívánja felvázolni: a mormonok és a szabadkőművesek kapcsolatát. A vita középpontjában a két szervezet közötti azonosságok és párhuzamok - mint például a titkos rituálék - eredetének a kérdése áll. Ezen párhuzamok oka a szabadkőműves magyarázat szerint abban keresendő, hogy a mormonok átvették a titkos társaság ősi rituáléit, és azokat beépítették saját vallásukba. A mormon hívők érvelésének lényege ezzel szemben az, hogy az ősi keresztény rituálékat és szimbólumokat eredeti formáikban ők őrzik, a szabadkőművesek ezeknek csak a töredékét ismerik és használják. A jelen dolgozat a két csoport közötti történelmi kapcsolatot, majd szerkezeti (rituálék, szimbólumok) hasonlóságokat felvázolva megkísérel állást foglalni ebben az izgalmas kérdésben. I. A szabadkőművesség az Egyesült Államokban A szabadkőművesek szervezete jelenleg a legnagyobb és legszervezettebb zárt testvéri társaság a világon, körülbelül hatmillió taggal, akiknek körülbelül a fele az Egyesült Államokban él.1 A források alapján bizonyíthatóan az első szabadkőműves, Andrew Bekher 1704-ben érkezett Észak-Amerikába. A társaság első hivatalos képviselőjét, Daniel Coxe-ot 1730-ban az Angliai Nagypáholy bízta meg szabadkőműves-páholyok szervezésével az Újvilágban. Ettől kezdve a páholyok rohamos szaporodásának lehetünk a szemtanúi: 1733-ban Bostonban alakult meg az első hivatalos páholy, Henry Prince nagymester vezetésével; egy év múlva Philadelphiában, majd Savannahban és Charlestonban is megjelentek a páholyok. A philadelphiai szervezet nagymestere a híres tudós és politikus, Benjamin Franklin lett. Az ő neve magában szimbolizálja azt a liberális eszmeiséget, amit a páholy képviselt, és ami egyben az akkori amerikai eszmei világot is tükrözte.2 Így nem meglepő, hogy a függetlenségi háború kitörésekor már százötven páholy működött a tizenhárom gyarmaton, a két és fél milliónyi lakosság között becslések szerint ezerötszáz és ötezer közötti taglétszámmal.3 A háború befejezését követő rövid megtorpanás után a 19. század elején a szabadkőművesség tovább folytatta hódító útját az Egyesült Államokban. A népszerűség új hulláma részben annak volt köszönhető, hogy a Nagy-Britanniában már korábban elkezdődött folyamat - a páholyok polgárosodása és ezzel párhuzamosan a polgári társadalmi és üzleti érdekszféra képviselete - megjelent az amerikai szervezetekben is, s ez az iparosodás útján járó Egyesült Államokban méltán tarthatott számot népszerűségre. Természetesen nemcsak üzletemberek, hanem a társadalmi és a politikai élet vezetői, bírók, ügyvédek, orvosok, stb. is tagjai lettek a páholyoknak, közülük néhányat később amerikai elnöknek is megválasztottak.4 Egy ilyen közösséghez tartozni presztízst, kapcsolatokat és hatalmat jelentett a tagok számára. A titkos szövetséget, amelyet a tagok maguk inkább zárt vagy szent közösségként jellemeztek, éppen a titokzatossága miatt tartották külön érdekességként számon. Amint azt Bobby J. Demott5 is megjegyzi a szabadkőművesség vonzerejével kapcsolatban, a titokzatosság felkelti az érdeklődést, különlegességet, gyakran egyfajta felsőbbrendűséget sejtet, ugyanakkor a befogadott tagokat egyesíti, közösségi struktúrával és kiváltságokkal ruházza fel őket. A szabadkőművesek esetében a kiváltság alapjául az a hit szolgált, hogy az ősi keresztény rituáléknak és titkoknak ők az egyedüli letéteményesei. Természetesen ez a nézet és a zártság támadási felületet is nyújtott az egyenlőséget, testvériséget, demokráciát hirdető fiatal amerikai államban, ahol - Európától eltérően - nem léteztek a jogokat tekintve kiváltságos csoportok. Ehhez még az is hozzájárult, hogy a 19. század első felében, az általunk tárgyalt időszakban, az amerikai tagság nagy része fehér, angolszász protestáns férfi volt, ami egyfajta, már korábban is létező vallási és társadalmi elkülönülés fenntartását jelezte.

Drábik: Képzelődés vagy összeesküvés 3.

Drábik: Képzelődés vagy összeesküvés 3.

Az egyik behatolás a hivatalos diplomáciai kapcsolatokon keresztül történt az 1780-as években, amikor még a Konföderáció cikkelyei, azaz az Egyesült Államok első alkotmánya volt érvényben, a hatalom súlypontja pedig az egyes tagállamoknál volt, és az államszövetség élén olyan kongresszus állott, amelynek elsősorban a külügyek irányítása, az indiánok felügyelete, a közös pénz és mértékrendszer kialakítása, a vitás kérdések rendezése és a posta működtetése volt a feladata. A Konföderációt megbénította, hogy az élén álló testület, a Kongresszus nem alkothatott törvényeket, nem vethetett ki adókat és vámokat, s ily módon nagyobb hadereje sem lehetett. Az európai nagyhatalmak, és a mögöttük meghúzódó háttérhatalom, nem igen tartottak tiszteletben egy olyan államot, amelynek nem volt erős hadserege. Amerikának ebben az időben már volt képviselője Franciaországban, még a forradalom kitörése előtt. Az egyikük Benjamin Franklin, a másik pedig Thomas Jefferson volt. Mindkettő magas-rangú szabadkőműves, és ezért rendszeresen meghívást kaptak a francia Grand Orient páholyokba. Franklin, aki ismert író, filozófus és tudós volt, a Quaker felekezethez tartozott. 1731-ben lett szabadkőműves, amikor csatlakozott a philadelphiai Szent János páholyhoz. Hamarosan ő lett ennek a páholynak a nagymestere, és 1749-ben az egész tartomány legmagasabb-rangú szabadkőművese. Amikor az 1770-es években Franciaországban képviselte az amerikai brit gyarmatokat, a 'Kilenc nővérhez' címzett páholy nagymestere lett. Ennek volt a tagja Danton, továbbá Lafayette márki és Paul Jones, mindketten az amerikai függetlenségi háború hőseinek számítanak. Diplomataként Benjamin Franklin arra használta fel szabadkőműves kapcsolatait, hogy pénzügyi támogatást gyűjtsön az amerikai forradalom részvevői számára. Franklin az amerikai forradalmat megelőző időkben szoros kapcsolatban állt a brit szabadkőművesség kiemelkedő vezetőivel is. Ezek közé tartozott Francis Dashwood, az akkori angol pénzügyminiszter, aki megalapította a 'Wycombi Szent Ferenc Szerzetesei' elnevezésű titkos társaságot, amelyet a londoniak csak 'Hellfire Clubnak', a 'Pokol tüze' klubjának neveztek. Dashwood húsz éven át volt a brit alsóház, majd ugyanennyi ideig a lordok házának a tagja, és nemcsak tanácsadója, de barátja is volt III. György királynak. Dashwoodot az itáliai Firenzében avatták szabadkőművessé. Amikor visszatért Angliába, létrehozta a 'Society of Dilettanti' elnevezésű társaságot, amely az iszákos és szexuálisan kicsapongó élvhajhászokat tömörítette. Otthonában, Wycombe-ban, görög és római istenek képeivel díszítette a falakat. Amikor Olaszországba visszatért, számos vezető szabadkőművessel lépett kapcsolatba 1739-ben. Rómába is ellátogatott, és részt vett az új pápa beiktatásán, noha közismerten katolikus-ellenes volt. Az előző pápa 1738-ban megtiltotta a szabadkőművességben való részvételt, és kiközösítette azokat a katolikusokat, akikről ismertté vált, hogy szabadkőműves páholyok tagjai. Amikor Angliába visszatérve létrehozta a Hellfire Klubot, Dashwood már tagja volt egy újdruida rendnek is, amely a 'Druida Egyetemes Szövetség' nevet viselte. Ezt a szervezetet azért hozták létre 1717-ben, hogy újrakeltse az ősi kelta vallást, amit William Blake, a nagy költő is megjövendölt, aki egyben a Rózsakeresztes Rend nagymestere is volt. Amikor ismertté vált, hogy a Hellfire Klubban szexuális kicsapongásokra kerül sor, akkor a Druida Rend visszavonta Dashwoodtól a druidizmus gyakorlására adott engedélyét. Amikor III. György 1760-ban trónra lépett, a Hellfire Klub tagjai magas állami tisztségeket kaptak. Ekkor lett Dashwood pénzügyminiszter. A Hellfire Klub neves tagjai közé tartozott London főpolgármestere, a Walesi herceg és Benjamin Franklin. Franklin 1758-ban azért látogatott Angliába, hogy támogatást szerezzen az amerikaiak nagyobb önrendelkezéséhez. Többször is tanácskozott Dashwooddal Wycombe-ban, ahol megvitatták, miként lehetne London és az amerikai kolóniák viszonyát megjavítani. Franklin 1773-ban újból Londonba ment, és találkozott Dashwooddal. John Wilkes képviselő, aki a Hellfire Klubnak is a tagja volt, erőteljesen támogatta az amerikaiak függetlenedési törekvéseit. Azt állította, hogy a Hellfire Klubnak a belső körei politikai összeesküvők, akik valójában meg akarják fosztani az amerikaiakat demokratikus jogaiktól. Amikor kitört a háború Anglia és az amerikaiak között, a forradalom élére George Washington tábornok került.

Szabadkőműves összeesküvés az Egyesült Államok léte?

Szabadkőműves összeesküvés az Egyesült Államok léte?

Debrecen - Megmaradás A debreceni kossuth téri tüntetők közösségi weboldala. Mindenkié, aki nem hajlandó elfogadni a szocialista kormány kizsákmányoló politikáját., Szabadkőműves összeesküvés az Egyesült Államok léte? Amerika legrégibb és legfontosabb nemzeti szimbóluma, a 225 éves Nagy Pecsét misztikus titkait értelmezi egy Washingtonban megnyílt kiállítás. Az amerikai kormány így akarja elejét venni annak a rohamosan terjedő nézetnek, hogy a relikvia hemzseg a szabadkőműves és sátánista szimbólumoktól. A napokban Condoleezza Rice külügyminiszter, a Nagy Pecsét jelenlegi őre által megnyitott interaktív kiállítás kurátorai azonban azt a célt tűzték ki maguk elé, hogya saját nézetük szerint értelmezzék az amerikaiak előtt a pecsét részleteinek valódi jelentését. Maga az ominózus ereklye ugyan maradt szépen a helyén, a külügyminisztériumban - amely az első amerikai külügyminiszter (később alelnök, majd elnök) Thomas Jefferson korában lett az otthona -, ám ha valaki elővesz egy egydollárost, annak hátoldalán bátran tanulmányozhatja a mindent látó szemet, a befejezetlen piramist, a latin jelmondatokat vagy a széttárt szárnyú és lábú sasmadarat, amely nyílvesszőket és olajágat tart a karmai között, fehér feje fölött 13 csillag, testén pedig a piros-fehér csíkos zászló. (A kör alakú pecsét két oldalának rajza 1935-ben jelent meg a papírpénzen.) A történészek szerint a pecsét szimbolikájának többféle magyarázása egyidős a Függetlenségi Nyilatkozat 1776-os aláírását követően megrendelt nemzeti jelkép megszületésével. Az eredeti Nagy Pecsét tervét egyébként 1782-ben fogadták el a nyilatkozat aláírói - köztük Thomas Jefferson -, mai formáját pedig 128 évvel később, 1910-ben nyerte el. Egyes kutatók szerint az alapító atyák szabadkőművesek voltak, és a pecséten a társaság titkos szabadkőműves jelei tűnnek fel; hogy a pecsét sátánista, illetve többistenhitre utaló szimbolikája egy új világrend megteremtését jelképezi, amely egyetlen kormány irányítása alá akarja vonni az egész Földet; hogy a 13-as szám hangsúlyos jelenléte (13 lépcsője van a piramisnak, 13 nyílvesszőt tart a sas, 13 csík van a zászlón, 13-13 betűből áll a két jelmondat) a 13 amerikai család hatalmát szimbolizálja; hogy nem is egy, de két pecsét létezett: az egyiken a sas a nyílvesszők felé tekint, ezt háború idején használták, a másikon a madár az olívaágra néz, ez béke idején került elő.

Titkos társaságok 2. rész

Titkos társaságok 2. rész

VIDE´ - Rövid dokumentumfilm az amerikai szabadkőművesség történetéről. - Tov´bbi kapcsol´d´ k´pek ´s vide´k k¨z¨l is v´logathatsz ugyanitt.

Tuti menü